Кыргыз Республикасындагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр

Эмне үчүн Кыргыз Республикасына инвестиция жасоо керек?
Кыргыз Республикасына инвестиция жасоо коркунучсуз, пайдалуу жана ыӊгайлуу. Ѳлкѳдѳ саясий климат туруктуу, ал эми Кыргыз Ѳкмѳтү экономикалык ѳнүгүүнү тездетүү жана ага түрткү берүү үчүн чет элдик инвестицияны тартуу зарыл экенин жакшы түшүнѳт.

АКШ, Канада, Европа, Турция, Россия жана Кытайдан олуттуу инвестициялар келип жатса да, республикадагы инвестициянын кѳлѳмү жетишсиз.  Ушундан улам түз чет ѳлкѳлүк инвестицияларга түрткү берүү экономикалык саясаттын артыкчылыктуу багыты катары белгиленип, мамлекеттик жана жеке секторлор кошумча инвесторлорду тартуу үчүн ѳз күчтѳрүн бириктиришти.

Чет ѳлкѳлүк инвестициялар боюнча Консультациялык Катчылык кеӊешинин фукциясын аткарган «Инвестициялык тегерек үстѳл» коомдук уюму саясатты жѳнгѳ салуу менен эл аралык стандарттарга ылайык коммерциялык мыйзамдуулукка алып келүүчү инвестициялык климаты жакшыртуу максатында жеке сектордун ѳкүлү болгон Эл аралык ишкердик кеӊеши менен иш алып барууда.

Бүгүнкү күндѳ инвесторлор ѳздѳрүнүн кирешесин кѳбѳйтүп, тобокелди азайтуу үчүн башка Борбордук Азиянын ѳлкѳлѳрүнѳн Кыргыз Республикасын жогору баалап жатышынын конкреттүү факторлору жана себептери бар.  Алардын негизгилери: келишүүчүлүк соода тартиби, инвестицияларды ар тараптан коргоо, чектелбеген капиталды жана кирешени алып чыгып кетүү, акча бирдигин эркин алмаштыруу, бизнести жүргүзүүдѳгү аз чыгымдар, кесипкѳй жумушчу күч жана бийлик органдарына түз кире алуу.

Кыргыз Республикасынын инвестициялык климаты жѳнүндѳ пайдалуу маалыматтарды тѳмѳндөгү сайттан таба аласыздыр: ibc.kg.

Кыргызстандын инвестициялык долбоорлору туурасында пайдалуу мааламаттарды дагы Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин төмөндөгү сайтынан таба аласыздар: http://invest.gov.kg/ky/.